บุคลากร

คณะผู้บริหาร (4 ท่าน)
สมาชิกสภาฯ (51 ท่าน)
พนักงานส่วนตำบล (58 ท่าน)