บุคลากร

ผู้บริหารท้องถิ่น (4 ท่าน)
สมาชิกสภา อบต. (54 ท่าน)
พนักงานส่วนตำบล (60 ท่าน)